[vc_row][vc_column][vc_column_text]ARTIKEL 1 – DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de 

ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

Dag: kalenderdag;

Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, toegang tot digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

ARTIKEL 2 – IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER

Carp Rotterdam B.V.

Heliotroop 1 te 3162 TK Rhoon

Telefoonnummer: 06-24243878, 06-10302821

E-mailadres: info@carprotterdam.com

KvK-nummer: 77792815

Btw-identificatienummer: NL861147054B01

 

ARTIKEL 3 – TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op 

elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

 1. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het 

vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze 

algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden 

gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan 

worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet 

mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven 

waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen 

en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze 

kosteloos zullen worden toegezonden.

 1. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of 

dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige 

toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds 

beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

ARTIKEL 4- HET AANBOD

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, 

wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden 

producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om 

een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de 

ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave 

van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of 

kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

 1. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en 

verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

ARTIKEL 5 – DE OVEREENKOMST

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het 

moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij 

gestelde voorwaarden.

 1. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de 

ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het 

aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, 

kan de consument de overeenkomst ontbinden.

 1. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende 

technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht 

van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan 

betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

 1. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument 

aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van 

belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de 

ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan 

te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de 

uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 1. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de 

consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de 

consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame 

gegevensdrager, meesturen: 

 1. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten 

terecht kan;

 1. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht 

gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het 

herroepingsrecht;

 1. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 2. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; 

voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, 

aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;

 1. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur 

heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;

 1. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping. 

 

ARTIKEL 6 – DE PRIJS

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de 

aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg 

van veranderingen in btw-tarieven.

 1. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen 

toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

 1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

 

ARTIKEL 7 – NAKOMING OVEREENKOMST EN EXTRA GARANTIE 

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de 

overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van 

deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de 

overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien 

overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor 

ander dan normaal gebruik.

 1. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra 

garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond 

van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is 

tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

 1. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens 

toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of 

vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is 

tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

ARTIKEL 8 – LEVERING EN UITVOERING

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst 

nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van 

aanvragen tot verlening van diensten.

 1. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft 

gemaakt.

 1. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is 

vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk 

binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien 

de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts 

gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen 

nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht 

om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

 1. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument 

betaald heeft onverwijld terugbetalen.

 1. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot 

het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de 

ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is 

overeengekomen.

ARTIKEL 9 – BETALING

 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van 

een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de 

overeenkomst heeft ontvangen.

 1. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens

onverwijld aan de ondernemer te melden.

 

ARTIKEL 10 – AANVULLENDE OF AFWIJKENDE BEPALINGEN

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten 

nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige 

wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op 

een duurzame gegevensdrager.

ARTIKEL 11 – WIJZIGING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN 

 1. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende 

wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de 

looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

< Terug
Je hebt geen producten in je winkelwagen.
Product totaal: € 0,00
Nu betalen
0
0 items in je winkelwagen - € 0,00
Nu betalen